SÚŤAŽ

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „SÚŤAŽ“  (ďalej aj ako „súťaž“) na webovej a facebookovej a instagramovej stránke vyhlasovateľa súťaže https://www.kolagendrink.sk a /https://www.facebook.com/KolagenDrink-183607679083667/?ref=br_rs (ďalej len „štatút“).

1.VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno:                    HOA, s.r.o.

Sídlo:                                      Dovalovo 619, 033 01 Liptovský Hrádok

IČO:                                       47 723 475

DIČ:                                       2024082467

                                               

 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  62256/L

 

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

 2. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

 Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.

Predmetom súťaže je odpovedať na súťažnú otázku pod príspevkom na facebooku FB (a Instagrame, v prípade, že súťaž prebieha aj na Instagrame) "súťaž" .  Výherca získava výživový doplnok (druh produktu je vždy uvedený v konkrétnej súťaži) 

 

3. LEHOTA SÚŤAŽE

Súťaž trvá do 4.7.2023.

4. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom v Slovenskej republike a Českej republike a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu: 1) bude sledovať profil KolagenDrink na FB a/alebo IG (v prípade, že súťaž prebieha aj na Instagrame), 2) Označíte dvoch kamarátov, ktorých by mohla súťaž tiež zaujímať. 3) Správne odpovie na súťažnú otázku.

Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu

Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

5. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:

1x výživový doplnok - sa žrebuje na Facebook-u a na Instagram-e (v prípade, že súťaž prebieha aj na Instagrame).

V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

 6. ŽREBOVANIE A OCENENIE

Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) sa uskutoční do troch dní od ukončenia súťaže.

Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykoná zamestnanec vyhlasovateľa súťaže.

Vyžrebovaný bude jeden výherca. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.

Vyžrebovaný bude aj jeden náhradník pre prípad, že vyžrebovaný výherca nesplní ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.

Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný správou na Facebooku o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania.

Podmienkou na odovzdanie ceny je vytvorenie objednávky cez kolagendrink.sk, alebo kolagendrink.cz daného produktu, ktorý výherca vyhral. Ide o výhru, za vytvorenie objednávky nebudú účtované žiadne poplatky (ani za produkt, ani žiadne ďalšie iné poplatky).

Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne do 3 dní na požiadanie vyhlasovateľa súťaže svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry. Po získaní doručovacích údajov tejto osoby vyhlasovateľom súťaže sa tento súťažiaci stáva výhercom. Odovzdanie ceny sa uskutoční spôsobom dohodnutým medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

 7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži.  Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

 

V Lipt. Hrádku dňa 27.6.2023

 

 

Vyhlasovateľ súťaže:

 

 

HOA, s.r.o.