Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky kolagendrink.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.kolagendrink.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.kolagendrink.sk je HOA, s.r.o., Dovalovo   619,  Liptovský Hrádok   033 01 zapísaná v OR okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka 62256/L, IČO: 47 723 475, DIČ: 2024082467, IČ DPH: SK2024082467.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami kolagendrink.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami kolagendrink.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

fax č. 041/763 21 39

http://www.soi.sk

 

2. VYMEDZENIE POJMOV

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Všeobecné obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

3. SPôSOB UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.kolagendrink.sk.

Spotrebiteľ objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom E-SHOP-u, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-SHOP-e.

Nákup tovaru v E-SHOP-e nie je  podmienený registráciou.  

V prípade, že sa spotrebiteľ registruje, bude mať prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v E-SHOP-e. Pri každom ďalšom nákupe sa spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-SHOP-e.

Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené v E-SHOP-e pri jednotlivých produktoch.

Pokiaľ je pri tovare uvedené, že je „skladom“, tovar bude dodaný kupujúcemu v súlade s dodacími podmienkami, ktoré sú uvedené v bode 4 a 9 všeobecných obchodných podmienok.

Tovar, pri ktorom je uvedené, že je objednaný, „objednané“, je tovar, ktorý je na ceste k predávajúcemu od výrobcu a bude kupujúcemu odoslaný okamžite, ako ho predávajúci príjme. V tomto prípade je doba na dodanie tovaru kupujúcemu maximálne 30 dní, avšak zvyčajne je to okolo 5 dní.

Nákup tovaru pozostáva zo štyroch krokov:

 1. Nákupný košík
 2. Platba a doprava
 3. Informácie o Vás
 4. Objednávka dokončená

 

Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri konkrétnom tovare sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka spotrebiteľa. Spotrebiteľ môže počas vytvárania objednávky do nákupného košíka kedykoľvek nahliadnuť a skontrolovať si obsah objednávky.

Po stlačení tlačidla „POKRAČOVAŤ V OBJEDNÁVKE“ si spotrebiteľ zvolí spôsob dopravy (prepravujeme len spoločnosťou DPD) a spôsob platby za tovaru, podľa možností, ktoré predávajúci ponúka.

K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta cena za dopravu a platbu (napr. pri dobierke to je 0,9€ (DPD). 

Stlačením tlačidla „POKRAČOVAŤ“ Vám ESHOP ponúkne možnosť prihlásiť sa, ak ste registrovaný, alebo môžete pokračovať bez registrácie s možnosťou zakliknutia políčka „chcem sa registrovať“.

Objednávku potvrdíte stlačením tlačidla „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“. Následne dostanete automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky.

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Za záväznú objednávku sa považuje aj telefonická alebo osobná objednávka, alebo objednávka zadaná akýmkoľvek iným spôsobom (napríklad do četu na webových, alebo sociálnych stránkach), pokiaľ je táto následne potvrdená riadnym uhradením faktúry alebo zálohovej faktúry. Telefonickú alebo inú objednávku je možné urobiť až po tom, ako sa zákazník oboznámi s obchodnými podmienkami a podmienkami ochrany osobných údajov. 

Ako doklad o kúpe tovaru predávajúci zasiela faktúru v elektronickej forme (slúži zároveň ako záručný a dodací list) vo formáte PDF na e-mailovú adresu kupujúceho. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry a spĺňa všetky jej náležitosti. Faktúru zasielame e-mailom v prílohe. Ak ste od nás neobdržali elektronickú faktúru, kontaktujte nás prosím.

 

4. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
 2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Predávajúci nezodpovedá za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 4. Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

 

5. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu (dodávateľovi).
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu HOA, s.r.o., Dovalovo   619,  Liptovský Hrádok   033 01 alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok  Príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby za tovar pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, prípadne je pri veci podliehajúcej pokazeniu uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, trvá záručná doba do takého dátumu.

V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Formulár pre reklamáciu tovaru tvorí prílohu č. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok Príloha č. 2 k Všeobecným obchodným podmienkam.

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Ak sa spotrebiteľ domnieva, že boli porušené jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavili jeho reklamáciu, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom na adrese info@kolagendrink.sk. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporu. Spotrebiteľ môže návrh podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov.

a na ďalšie informácie sú na stránke https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť (napr. ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne). Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

REKLAMAČNÝ PORIADOK platný pre predajňu KolagenDrink.

 

8. PLATOBNÉ PODMIENKY

V internetovom obchode www.kolagendrink.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

Platba kartou online - nakupovanie u nás je naozaj jednoduché. Vďaka rozvoju internetového bankovníctva sa celý platobný proces skrátil na minimum. Platba kartou online prostredníctvom platobnej brány GoPay vám umožňuje zaplatiť prostredníctvom platobnej karty priamo na náš účet v priebehu niekoľkých sekúnd. Vďaka tomu sa doručenie vašej objednávky urýchli. Za platbu kartou online nie je účtovaný žiadny dodatočný poplatok.

Google Pay - Google Pay spája všetky spôsoby platieb cez Google. Viac o Google Pay tu.

Dobierka - peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi, alebo na pošte. Kupujúci môže uhradiť platbu za dobierku v hotovosti, alebo v prípade doručenia kuriérom aj platobnou kartou. Táto služba je dostupná len v SR.

 

9. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

Internetový obchod www.kolagendrink.sk dodáva svoje produkty zvyčajne prostredníctvom DPD a Packeta.

Pri zaslaní do SR a ČR platia ceny (za osobitných podmienok zasielame aj do Rakúska, Maďarska a Poľska):

Prepravca V rámci SR Do ČR
stiahnuť (1) 4,95 € 130 Kč
logo Packeta 3,50 € *99 Kč

* DPD dobierka: +0,90 €, Packeta dobierka: +0,60 €

Pri nákupe nad 50 € (1370 Kč) je doprava zadarmo.

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku a Českú republiku. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme kontaktovať.

 

PLATBA ZA TOVAR

V internetovom obchode www.kolagendrink.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

Platba kartou online - nakupovanie u nás je naozaj jednoduché. Vďaka rozvoju internetového bankovníctva sa celý platobný proces skrátil na minimum. Platba kartou online prostredníctvom platobnej brány GoPay vám umožňuje zaplatiť prostredníctvom platobnej karty priamo na náš účet v priebehu niekoľkých sekúnd. Vďaka tomu sa doručenie vašej objednávky urýchli. Za platbu kartou online nie je účtovaný žiadny dodatočný poplatok.

Google Pay - Google Pay spája všetky spôsoby platieb cez Google. Viac o Google Pay tu.

Dobierka - peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi, alebo na pošte. Kupujúci môže uhradiť platbu za dobierku v hotovosti, alebo v prípade doručenia kuriérom aj platobnou kartou. Táto služba je dostupná len v SR.

Nákup na splátky - AhojViac tu.

DORUČENIE TOVARU

kuriér spoločnosti DPD - Zásielka Vám bude doručená na druhý pracovný deň po podaní zásielky v rámci Slovenskej republiky. V rámci Českej republiky bude zásielka doručená do troch pracovných dní po podaní zásielky. Zásielky podávame na odoslanie zvyčajne v deň prijatia objednávky, pokiaľ to je do 10:00 hod do obedu, v ojedinelých prípadoch na druhý pracovný deň od prijatia objednávky. Zákazník, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke. V prípade, ak Vás nezastihne kuriér na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.

Packeta: 80% zásielok dorazí už do druhého dňa. Dobu doručenia negarantujeme, ale urobíme maximum pre to, aby sme vašu zásielku doručili čo najskôr.  

Osobný odber - na adrese našej predajne v Liptovskom Mikuláši: Obchodné centrum MODOM, Predajňa KolagenDrink, 1. mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš (otvorené po-pia, 9:00 - 16:00).

Zásielky normálne odosielame v pondelok až piatok. Predovšetkým počas leta a zimy, keď sú extrémne teploty (vysoké, alebo nízke) tovar v piatok neodosielame, aby sme znížili riziko poškodenia tovaru počas prepravy. 

 

10. CENY

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

 

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Viac informácií tu.

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 19.03.2018.

 

 

Príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam

 

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Zaslať na adresu: HOA, s.r.o., Dovalovo   619,  Liptovský Hrádok   033 01

 

Číslo objednávky:.............................................................................................................

 

Dátum objednávky:...........................................................................................................

 

Meno spotrebiteľa:............................................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa:..........................................................................................................

 

E-mailová adresa:..............................................................................................................

 

Telefón:..............................................................................................................................

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar..............................................

 

...........................................................................................................................................

 

Dôvod odstúpenia od zmluvy, pokiaľ nám to chcete povedať:..............................................

 

............................................................................................................................................

 

 

Platbu vrátiť na účet:............................................................................................................

 

 

 Dátum: .........................................................

 

Podpis spotrebiteľa: ...................................

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

Príloha č. 2 k Všeobecným obchodným podmienkam

 

Formulár pre reklamáciu

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Zaslať na adresu: HOA, s.r.o., Dovalovo   619,  Liptovský Hrádok   033 01

 

Číslo objednávky:.............................................................................................................

 

Dátum objednávky:............................................................................................................

 

Meno spotrebiteľa:.............................................................................................................

 

E-mailová adresa:..............................................................................................................

 

Telefón:...............................................................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa:.............................................................................................................

 

Platbu vrátiť na účet:.............................................................................................................

 

Reklamujem tento tovar:

 

Názov produktu:......................................................................................................................

 

Množstvo:...............................................................................................................................

 

Dôvod reklamácie (napr. doručený nesprávny produkt, nekompletná objednávka, poškodený produkt....):

 

....................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

Popis chyby a iné detaily:

 

....................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

 Dátum: .........................................................

 

Podpis spotrebiteľa: ...................................

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)